2022

Hlavným cieľom zámeru je zníženie energetickej náročnosti budovy realizáciou opatrení stavebného charakteru a zníženie spotreby energie:
zateplenie fasády a sokla, zateplenie strechy, výmenu výplňových konštrukcií za nové, modernizácia zdroja tepla, debarierizácia budovy, realizácia mechanickej výmeny vzduchu na poschodí budovy, rekonštrukcia osvetľovacej sústavy a realizácia bleskozvodu.
Očakávané kvantitatívne výsledky projektu:
-Obnovou dôjde k zníženiu energetickej náročnosti budovy, čím sa ušetria finančné prostriedky vyjadrené v regulovanej cene tepla
-Potreba energie na vykurovanie PRED 201 [kWh/(m2.a)]
-Potreba energie na vykurovanie PO 36 [kWh/(m2.a)]
-Plánovaná úspora energie na vykurovanie 82,1 [%]
-Realizáciou opatrení sa znížia emisie CO2 o 22, 616 t
-Investičný náklad, cen.úroveň 10/2021: 140 000 eur
-Po zrealizovaní opatrení je budova zatriedená v energetickej triede A1 určujúcej ultranízkoenergetickú úroveň výstavby.

Späť na galériu