Rekonštrukcia historickej účelovej

Realizácia Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia objektu historickej budovy v súlade s koncepciou doplniť a využívať objekt plnohodnotne v intenciách 21.storočia. Rekonštrukcia predstavuje komplexné dispozičné riešenie priestorov z hľadiska vnútorného prostredia, vybavenia, priestorového usporiadania a funkčného začlenenia. Tejto požiadavke sú prispôsobené aj reštaurátorské, stavebno-technické rekonštrukčné práce ktoré budú predstavovať komplexné riešenie obvodových konštrukcií objektu vrátene strešných konštrukcií, rekonštrukciu vonkajších okenných a dverných otvorov, komplexnú rekonštrukciu rozvodov el. energie, bleskozvodov, ÚK, zdravotechniky, vnútorných povrchových úprav, rekonštrukciu podláh, nášľapných častí, vytvorenie novej vonkajšej miestnosti pre vonkajšie klimatizačné jednotky a jej technológie. Rekonštrukciou budú doplnené aj slaboprúdové rozvody PA, EPS, PSN a štruktúrovaná kabeláž.

Späť na galériu