Adaptácia bytového domu na CVČ

Vizualizácia Požiadavkou investora bolo vytvoriť podmienky pre realizáciu mimoškolských výchovných aktivít pre deti. Cieľom zariadenia je podporovať výchovu detí k voľnému času a tento čas užitočne a efektívne využívať na usmerňovanie rozvoja záujmov detí a mládeže. CVČ utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin.
Návrh predstavuje prístavbu a nadstavbu jestvujúceho prízemného objektu bytového domu.
Z architektonického hľadiska predstavuje objekt jednoduchý kubus (kváder) s vertikálne dynamicky členenou fasádou. Farebnosť fasády svojím viacfarebným riešením dotvára samotný účel objektu. Pôdorysne má objekt obdĺžnikový tvar o vonkajších rozmeroch 24,47 x 12,25m. Výška objektu je cca.8,1m nad terén.
Dispozične je objekt riešený na dvoch podlažiach z toho kapacitne pojme 30 detí 1. NP a 60 detí 2.NP.

Späť na galériu