- adaptácia, prístavba a nadstavba

Prvý návrh Stavebným zámerom investora je výstavba polyfunkčného objektu v širšom centre mesta Prešov.Samotná realizácia predstavuje adaptáciu existujúceho rodinného domu s potrebou jeho prístavby a nadstavby so zachovaním obchodného a administratívneho využitia parteru, tak aby potvrdil mestský charakter a urbanistické väzby. Spoločnou ambíciou bolo vytvoriť kvalitné architektonické riešenie novovzniknutého polyfunkčného objektu.
Súčasťou tohto objektu sú administratívne, obchodné a ubytovacie priestory.Stavba RD sa nachádza v ochranom pásme Pamiatkovej rezervácie.Objekt podporuje, dopĺňa a rešpektuje mestskú štruktúru ulice a uličný profi. Predsadený obvodový plášť nadzemnej časti uličnej /východnej/ fasády objemovo vymedzuje funkcie polyfunkčného objektu. Prízemný parter spolu s navrhovaným uličným oplotením graficky tónuje obklad z tehlových pásikov tmavohnedej farby. Vďaka rôznorodej hĺbke fasády a materiálového riešenie je fasáda živá a premenlivá.

Späť na galériu